İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Kentsel Altyapı

Tüm ülkelerde yerel yönetimler ve ilgili devlet kuruluşları kentsel alt yapı eksikliklerini ve çevreyi koruma amaçlı yatırımlarını tamamlamak için büyük bir çaba içindedir.

Bu çalışmalar arasında birinci önceliği kuşkusuz sağlıklı su temini ve dağıtımı almakta, ikinci olarak da sağlıklı bir çevre için atıksu ve yağmursuyu toplanması, arıtılması ve boşaltımı ile katı atıkların toplanması, depolanması ve bertarafı gelmektedir.

Su-Yapı, bütün bu konularda 1964 yılından günümüze kadar yurt içinde ve dışında hizmetler vermektedir. Sadece teknik açıdan en uygun ve en ekonomik çözümlerin üretilmesi değil, aynı zamanda sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve işletilmesi ülke koşullarına uygun alt yapı tesislerinin araştırılması ve projelendirilmesi de Su-Yapı'nın üzerinde hassasiyetle çalıştığı konulardır.

Teknik hizmetlerin yanı sıra yerel yönetimlerin kurumsal ve mali açılardan güçlendirilmesi, ilgili eğitimler ve sosyo-ekonomik konuların incelenmesi hizmetleri de Su-Yapı tarafından yürütülmektedir.

Su Temini ve Dağıtımı [Projeler]

Su, yaşam için vazgeçilemez bir doğal kaynaktır. Dünyamızın %70 i su olmasına rağmen tatlı su kaynakları ancak %2.8 oranındadır. Su kaynakları üzerindeki baskı artan nüfus dolayısı ile sürekli artmakta, aynı zamanda küresel iklim değişikliği de suyun döngüsünü değiştirerek suya zamanında erişimde sıkıntı yaratmaktadır. Su-Yapı faaliyetlerine başladığı günden bu yana, sürdürülebilir su temini ve dağıtımı konusunda sektördeki en güçlü mühendislik firmaları arasında yer alarak, 30 milyon eş değer nüfusa temiz su temini ve iletimi projeleriyle katkı sağlamıştır.

Su Arıtma Tesisleri [Projeler]

Temin edilen suyun, uluslararası ve yerel kalite standartlarında kullanım amaçlı dağıtımı için su arıtma tesisleri büyük önem taşımaktadır. Su-Yapı Türkiye'nin en büyük, Dünya'nın sayılı büyük arıtma tesisi projelerine imza atarak insanların içilebilir suya ulaşmasına büyük katkı sağlamıştır.

Atıksu ve Yağmursuyu Drenajı [Projeler]

Kentlerde oluşan yağmursularının ve evsel veya endüstriyel atıksuların çevreyi kirletmeden ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılması gerekmektedir. Özellikle yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını ve standartlarını karşılamayı amaç edinmiş olan Su-Yapı çok sayıda büyük nüfuslu kentlerin drenaj sistemi projelerini başarıyla gerçekleştirmiştir.

Atıksu Arıtma Tesisleri [Projeler]

Gün geçtikçe azalan ve kirlenen suyun evsel veya endüstriyel amaçlarla kullanıldıktan sonra arıtılarak tekrardan doğaya kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Atıksu toplama sistemleri ile arıtma tesisine aktarılan pis sular uluslararası veya yerel deşarj standartlarına uygun olarak arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmelidir. Su-Yapı Türkiye'de ve Dünya'da çeşitli büyüklüklerdeki arıtma tesisi projelerine imza atarak hem çevrenin korunmasına hem de su kaynaklarının korunmasına destek sağlamıştır.

Katı Atık Yönetimi [Projeler]

Katı atık yönetimi projeleri, doğal kaynakların tüketim oranını azaltmak ve geciktirmek için objektif farklı yöntemlerle zararlı çevresel etkilerin azaltıldığı projelerdir. Katı atık maddelerin toplanması, taşınması, işlenmesi veya bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Genellikle, doğrudan veya dolaylı olarak insan faaliyetleri ile üretilen atık malzemelerin sağlık, çevre, ya da estetik açıdan olumsuz etkileri incelenmektedir. 

Kurumsal Güçlendirme ve Teknik Yardım [Projeler]

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki  teknik ve beşeri kapasite eksikliği, yerel hizmetlerin kalite ve verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarının sürekli olarak genişlemesi ve görev alanlarının kırsal alanları da içerecek şekilde genişlemesi yerel kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ihtiyacını artırmaktadır.  Su-Yapı, önceliklerin doğru belirlenmesi, uygulamada kalitenin ve kaynak kullanımında verimliliğin artırılması ve kalkınmanın güçlendirilmesi için yerel düzeyde kurumsal kapasitenin, katılımcılığın ve yönetim etkinliğinin geliştirilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.