İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

GAP Bölgesel Ulaşım ve Alt Yapı Geliştirme Projesi

İdare

T.C. Başbakanlık

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

İş Ortağı Temelsu Ul. Müh. Hiz. A.Ş.
Dapta Proje Taah. Ltd. Şti.
Temel Müh. Ltd. Şti.
Finansman Yerel Kaynak
Hizmetlerin Süresi 1990 - 1993
Projenin Kısa Açıklaması :

Projenin başlıca bileşenleri şunlardır:

Tarımsal ve endüstriyel gelişme potansiyelinin, ümitvar sanayi türlerini, sanayi yer seçimini ve çevresel etkiyi kentsel bölgeler itibariyle değerlendirmesi,

Kentsel ve kırsal yerleşimlerin genel fiziki alt yapı ihtiyaçlarının belirlenmesi,

Kentsel ve kırsal yerleşimlerde ulaşım, haberleşme, elektrifikasyon, kanalizasyon, atık toplama ve tasfiye ile içme suyu ihtiyacını kapsayan bölgesel ve bölgeler arası bağlantıları göz önüne alan programların uygulanması için gelişme planları hazırlanması,

Artan konut, ticaret ve sanayi gelişmesi ile rekreasyon ihtiyacı için imar planları hazırlanması,

Yatırım ihtiyaçlarının tahmini ve GAP çerçevesinde uygulama planlarının zamanlamasının yapılması çalışmalarından oluşmaktadır.

Kentsel Alt Yapı Planlaması:

30 yerleşim merkezinin içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin 1/ 5 000 ölçeğinde,
11 yerleşim merkezinin atıksu arıtma sistemlerinin fikir projesi düzeyinde,
1 yerleşim merkezinin atıksu şebekesinin 1/ 1 000 ölçeğinde,
45 yerleşim merkezinin elektrik orta gerilim şebekelerinin 1/ 5 000 ölçeğinde,
45 yerleşim merkezinin telekomünikasyon planlaması ve santral yerleri saptamasının 1/ 5000 ölçeğinde,
4 yerleşim merkezinin katı atık bertaraf etme sistemlerinin fikir projesi düzeyinde,
45 yerleşim yerinin öngörülecek ulaşım ağı ile bağlantılarının planlanması,

Ayrıca bazı yerleşim merkezleri etki alanları içinde bulunan kırsal ve kentsel yerleşim konularını içermektedir. Kentsel alt yapı çalışmaları ele alınmış kentlerin nüfus büyüklükleri 10.000 ile 1.200.000 kişi arasında değişmektedir.

Bölgesel Ulaşım Planlaması

Ulaşım planlama çalışmalarında 1988 baz yıl seçilmiştir. Ulaşım sistemlerinin alt yapısı ve diğer incelemeler bu seçime uygun olarak yapılmıştır. Bu kapsamda karayolu, limanlar, boru hatlarından oluşan alt yapı sistemlerinin envanteri ve fiziki özellikleri incelenerek kapasiteleri hesaplanmıştır. Mevcut ulaşım alt yapısının yanı sıra Bölgenin sosyo-ekonomik durumunu ortaya çıkaracak veri ve parametreler saptanmıştır.

Modelin 2005 hedef yılı çıktıları ile yük yolcu ulaşım talebinin şebeke üzerinde ortaya çıkardığı sıkışıklık ve darboğazlar belirlenmiştir. Böylece belirlenen darboğazları gidermek üzere stratejiler oluşturulmuş ve bu stratejilere uygun ve 2005 hedef yılında, ortaya çıkması beklenen yük ve yolcu ulaşım talebini karşılayacak alternatif şebeke önerileri hazırlanmıştır. Hazırlanan ulaşım şebekeleri, modelde tek tek denenerek, sonuçta değişik yatırım seçeneklerini içeren üç ana sistem saptanmıştır.