İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş

Antalya Çevre Projesi

Antalya

İdare Antalya Büyükşehir Belediyesi
İş Ortağı

Tractebel Eng. (Belçika)

Black & Veatch International (ABD)

Finansman Dünya Bankası
Hizmetlerin Süresi 1992 – 1995
Projenin Kısa Açıklaması :

Antalya Çevre Projesi kapsamında çalışılan teknik konular kentin 2020 yılına kadar su ihtiyacının temini ve dağıtımı, atık suların toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılması, katı atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi ile kıyı bölgesi yönetimidir. Ayrıca bu hizmetlerin en etkin bir şekilde sağlanması ve işletilebilmesi için en uygun kurumsal ve mali yapılanma alternatifleri de proje kapsamında etüd edilmiştir.

Kentin 2020 yılındaki tahmini nüfusu 1 460 000 kişi, su ihtiyacı da 151 x 106 m³ tür. DSİ tarafından yapılan planlama çalışmasında en uygun kaynak olarak Karacaören II Barajı seçilmiş ve bu seçime bağlı olarak iletim ve şebeke projeleri hazırlanmıştır. Tarafımızca yapılan çalışmada ilk aşamada kente yakın yeraltı suyu kaynaklarından ihtiyacın daha ekonomik olarak alınabileceği belirlenmiş ve önerilen kaynaklar ve yapılan çalışma DSİ tarafından da uygun bulunmuştur.

İller Bankası tarafından hazırlanan kanalizasyon şebeke projesi de bu proje kapsamında irdelenerek gerekli revizyonlar yapılmıştır. Ayrıca arıtma ve denizaltı deşarj konularında optimum çözümler araştırılarak önerilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı bir oşinografik araştırmalar yapılmıştır.

Kent katı atıkları halen çevreye zarar verir bir biçimde depolanmaktadır. Bu konuda alınması gerekli önlemler ile yeni çöp boşaltım yeri için fizibilite çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca katı atık yönetiminin alması gerekli form araştırılarak mevcut yasal koşullar içerisinde olabilecek en uygun çözümler üretilmiştir.

Kıyı Bölgesi Yönetimi (Coastal Zone Management) ülkemiz için oldukça yeni bir kavramdır. Bu çalışmanın amacı proje sahasının çevresel taşıma kapasitesi ve etkin kirlilik izleme ve yaptırımları dikkate alınarak daha etkin arazi kullanım planlaması ve kontrol yöntemleri sağlamaktır. Bu amaçla gerekli veri tabanının nasıl oluşturulacağı ve kullanıcılarının kimler olacağı konusunda detaylı çalışmalar yapılmıştır.

Bu projenin en önemli bileşeni ise "Kurumsal ve Mali İyileştirme" çalışmasıdır. Bu konu ülkemiz için son derece önemli olup bu çalışmanın sonucunda erişilecek nokta dikkate alınarak belki tüm ülkeye yaygınlaştırılması gündeme gelmiştir. Bilindiği gibi içme suyu, kanalizasyon ve katı atık hizmetleri belediyelerin asli görevleri arasındadır. Ancak bu hizmetlerin gerek belediyeler ve gerekse büyükşehir belediyeleri tarafından çok etkin bir şekilde yapılamadığı da bir gerçektir. Bu hizmetlerin mevcut yasal koşullar içerisinde en iyi bir şekilde işlemesini sağlayacak modeller araştırılmış ve önerilmiştir.

Hizmetlerin Kapsamı :
  • Fizibilite Çalışması,
  • Kati projelerin hazırlanması,
  • İhale dokümanlarının hazırlanması.